דמו 1 מכבד ומחויב לפרטיות המשתמשים ופועל לשם הגנת פרטיות המשתמשים ושמירת המידע אודותיהם, וזאת בהתאם למדיניות שתפורט להלן:

דמו 1 לא תאגור פרטים על המשתמשים חוץ מאשר שמם, ותאריך כניסתם.

גם הפרטים הללו, אינם נאגרים בשלב זה, וספק אם ייאגרו אי פעם. המטרה של הבוט היא להעניק שירות, לא לאגור מידע. בעתיד, כאשר יפותח מוצר מתקדם הרבה יותר, דמו 1 עשוי לפנות למשתמשים, פעם אחת בלבד, כדי להפנות אותם למוצר המתקדם.

מסירת מידע לצד שלישי:

דמו 1 מתחייב במסגרת מדיניותו שלא להעביר לצדדים שלישיים את הפרטים האישיים של המשתמשים אשר נשמרים במאגר המידע של האתר אלא באישור ובהסכמה מפורשת של המשתמש עצמו.

"קוקיז", עוגיות" (Cookies):

דמו 1 לא משתמש בעוגיות בכלל ולא עוקב אחרי המשתמש בשום צורה ואופן.

אבטחה:

אבטחת המידע האישי של משתמשי האתר חשובה לנו ומהווה נר לרגלינו. לצורך כך אנו נוקטים בצעדים סבירים כדי להגן על הנתונים האישיים הנשלחים באמצעות האתר, מפני אובדן, שימוש לרעה, גישה לא מורשית, גילוי, שינוי או הרס.

יחד עם זאת, לצערנו, לא ניתן לשלול שיבושים אפשריים באופן מוחלט. ע"כ הינך מצהיר ונותן בזאת הסכמתך, כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות לתביעה כנגד דמו 1 ו/או מי מטעמו במקרה של נזקים שייגרמו מתקלות ו/או שיבושים כאמור.

תוכן האתר עשוי להשתנות מעת לעת ולפיכך אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת ומעת לעת ללא הודעה מוקדמת. כמשתמש באתר, הנך נדרש לעיין במדיניות זו מעת לעת, ובמיוחד לפני שתספק נתונים אישיים.
יצירת קשר: דרך פייסבוק.